افتخارات  مدرسه


راهیابی به مرحله دوم مسابقات جهانی ریاضی
درج شده در تاریخ 1395/01/18 توسط مدیر.

                                اسامی دانش آموزان

نازنین پایمرد / سال دوم ریاضی

فاطمه آمیان / سال دوم تجربی

الهه سادات حسینی / سال دوم تجربی

معصومه رحمتی نژاد / سال دوم تجربی

ریحانه سراوانی / سال دوم تجربی

مرضیه  اسعدی زاده / سال سوم تجربی

فاطمه سیاسر / سال سوم تجربی

محدثه کشته گر / سال سوم تجربی

فردوس آمیان / سال سوم تجربی

مهشید اکبری زاده / سال سوم تجربی

ریحانه حیدری مکرر / سال سوم تجربی

سارا خمر / سال سوم تجربی